Nami Yamamoto
Fog CatcherFog Catcher (installation view)Fog Catcher (detail)Fog Catcher (detail)Fog Catcher (net #1 in studio)Fog Catcher (net #2 in studio)Radiant Flux Radiant FluxRadiant Flux (detail)Radiant Flux (detail)Miniature GardenMiniature Garden (detail)Miniature Garden (detail)Miniature Garden (detail) Miniature Garden (detail)Primordial Soup: StagesPrimordial Soup: Stages (detail)Primordial Soup no.11Primordial Soup no.11 (detail)Primordial Soup (no.7)Primordial Soup no.4Primordial Soup no.4 (detail)Primordial Soup no.6 Primordial Soup no.6 (detail)water fieldwater field (detail)TidalTidal (detail)
installation